ENERGETICKÝ AUDIT


Co energetický audit obsahuje?

Energetický audit

Energetický audit (EA) je definován ve vyhl. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku – zde jsou uvedeny požadavky na jeho minimální rozsah. Základním principem energetického auditu je:

 • popis a zhodnocení stávajícího stavu budov a energetického hospodářství – hodnocení kvality obálky budov, úrovně technických zařízení budov, instalovaných technologií i energetického managementu;
 • zmapování energetických toků – stanovení energetické bilance, jejíž hlaním úkolem je rozdělení spotřeb energií dle účelu využití (např. pro vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení, větrání, technologické procesy, obnovitelnou energii atd.);
 • vytvoření energetického modelu budovnamodelování parametrů budov a jejich technických zařízení  ve výpočetním programu tak, aby modelová potřeba energie odpovídala skutečné spotřebě;
 • návrh úsporných opatření – identifikace oblastí s potenciálem pro snížení energetické náročnosti, stanovení úspor energie na základě využití energetického modelu;
 • doporučení nejvýhodnější varianty – vyhláška požaduje stanovení a porovnání minimálně dvou variant (kombinací úsporných opatření). Doporučená varianta je vybrána na základě technického, ekonomického a ekologického posouzení.

Jak probíhá zpracování EA?

Postup prací

Energetický audit dle ČSN 16247Při zpracování energetického auditu postupuji systematicky. Využívám ověřené postupy uvedené v ČSN EN 16247 Energetické audity.

 • úvodní kontakt – základem je osobní návštěva auditovaného objektu, ujasnění cílů a očekávání organizace, stanovení termínu dokončení, hranic a úrovně podrobnosti energetického auditu. Tyto infomace jsou nezbytnou podmínkou pro vypracování kvalitní nabídky;
 • zahajovací jednání – přítomni by měli být zástupci vedení organizace i ostatní klíčové osoby dotčené energetickým auditem. Cílem jednání je informovat všechny zúčastněné o cílech, rozsahu, hloubce EA a odsouhlasit si praktické záležitosti);
 • terénní práce – detailní prohlídka budov a energetického hospodářství, pochopení všech energetických procesů a způsobu provozu organizace;
 • sběr dat – získání potřebných podkladů (technická dokumentace, spotřeby energií z faktur příp. podružných měření,…);
 • analýza – vytvoření energetické bilance, energetického modelu budov, výpočet přínosů úsporných opatření, ekonomické vyhodnocení, zhodnocení dopadů na životní prostředí;
 • vypracování zprávy – samotné zpracování textu energetického auditu. Po vypracování zprávy je tato poskytnuta organzaci k připomínkování.
 • závěrečné jednání – osobní prezentace výsledků energetického auditu.

Proč zpracovat EA?

V drtivé většině případů si organizace nenechávají energetický audit zpracovat z vlastní vůle, ale pouze proto, aby naplnili legislativní požadavky.

Povinnost zpracovat energetický audit mají organizace:

 • překračující limitní spotřebu energie stanovenou prováděcí vyhláškou (tato povinnost platí již od r. 2000);
 • spadající do kategorie velký podnik (povinnost platí od poloviny roku 2015), pokud si nevyberu cestu certifikace systému ISO 50001.

Velký podnik musí energetický audit zpracovávat každé 4 roky. V případě, že energetický audit zahrne do systému ISO 14001, tak ho musí opakovat pouze při větší změně dokončené stavby (např. zateplení více než 25% obálky budovy, výstavba další výrobní haly, atd.).

Patřím do kategorie velký podnik?

Velkým podnikem je organizace, pro kterou pracuje více než 250 zaměstnanců nebo má obrat vyšší než 50 mil. €. Přičemž se do posouzení započítávají i projené a partnerské podniky. Zatřídění podniku dle jeho velikosti provádí organizace sama (tzv. sebeposouzení), nikoliv energetický specialista. Podrobně je problematika zpracována v hlavě I přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

Příklad: pokud má zahraniční podnik 300 zaměstnanců (je tedy velkým podnikem) a má v ČR dceřiné společnosti, které vlastní ze 100%, tak se tyto automaticky rovněž stávají velkými podniky, nezávisle na počtu jejich zaměstnanců nebo velikosti obratu.

Jaké služby lze využít?

V rámci energetického auditu lze vybrat z těchto služeb:

 • zpracování EA v rozsahu vyhovujícímu minimálním požadavkům české legislativy (vyhl. 480/2012 Sb.);
 • doplnění minimálního rozsahu EA o vyšší míru hloubky analýzy (na zákaldě individuálních potřeb klienta);
 • doplnění minimálního rozsahu EA o požadavky energetické části ISO 50001 – takto zpracovaný audit lze v budoucnu použít jako podklad pro zavedení systému ISO 50001 (zpracování souladu s legislativou, hodnocení energetické náročnosti dopravy, stanovení a vyhodnocení ukazatelů energetické náročnosti (EnPI), vyhodnocení významnosti oblastí spotřeby energie dle zvolené metodiky, multikriteriální vyhodnocení priorit úsporných opatření)

 


Klienti:

Energetický audit klienti